Regulamin Newslettera

 

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady świadczenia tej usługi przez spółkę Capital Part 9 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271147, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON 140267097, NIP 5272487800, zwaną dalej "Galerią".

§ 2

1. Newsletter jest usługą, polegającą na informowaniu korzystającego z usługi o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach w Galerii, poprzez przesyłanie przez Galerię na podany przez użytkownika adres e-mai, wiadomości mailowych.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Galerią, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniu ustępu powyższego.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która poda swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie głównej witryny internetowej Galerii, dostępnej pod adresem www.chmax.com.pl i zawrze z Galerią umowę o świadczenie usługi Newsletter. Powyższy formularz stanowi ofertę Galerii, skierowaną do przyszłego użytkownika usługi Newsletter w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

2. Następnie należy wypełnić, wskazany w postanowieniu ustępu powyższego, formularz rejestracyjny, podając w nim adres e-mail. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej do usługi Newsletter niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.

3. Kliknięcie przycisku "Zapisz" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Galerii, o której to ofercie mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Galerią, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

4. Galeria po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, wysyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zawarcia wskazanej umowy.

§ 5

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Galeria wypowiada umowę o świadczenie usługi Newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy, na który wysyłany jest Newsletter.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o świadczenie tej usługi, kierując oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy: info@chmax.com.pl albo pocztą na adres Galerii podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 8

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy info@chmax.com.pl, pocztą bezpośrednio na adres Galerii podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Galerii.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Galerię.

3. Galeria rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Galerią lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.